People in Focus Albania  organizoi më 29 Mars 2017,  disa Fokus grupe me qytetarë të Bashkisë Has, të cilët paraqitën problematikat e hasura dhe përvojat e tyre mbi shërbimet publike . Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të  projektit “ Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve publike në Bashkinë Has nëpërmjet përfshirjes së qytetarëve në monitorim dhe vlerësim” financuar nga European Union in Albania në kuadër të projektit PACT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *