Implementuar nga: Foundation for Entrepreneurship, Culture and Education nga Bullgaria

People in Focus nga Shqipëria

Entrepreneurship and Social Economy Group nga Greqia

Euro Sud nga Italia

East & Ëest Center For Sustainable Development nga Jordania

Maat For Peace, Development And Human Rights nga Egjipti

L’Association Euro-mediterraneenne Des Echanges, Volontariats,

Evenements nga Tunizia

Vendi i Zbatimit: Bullgaria, Egjipti, Greqia, Italia, Jordania, Shqipëria dhe Tunizia

Kohëzgjatja: Shkurt 2022 – Janar 2024

Objektivat:

– Për të përmirësuar njohuritë dhe kapacitetin e organizatave rinore për të promovuar edukimin mediatik dhe aftësitë digjitale ndërmjet të rinjve si një mënyrë për tu angazhuar në komunitet dhe për pjesëmarrje aktive në jetën demokratike në komunitetin e tyre;

-Për të nxitur bashkëpunim e ndërsjelltë dhe shkëmbimin e praktikave më të mira në fushën punës rinore për të luftuar lajmet e rrema dhe keqinformimin;

– Për të suportuar zhvillimin cilësorë të punës rinore nëpërmjet zbatimit të materialeve të trajnimit mbi mendimin kritik, edukim mediatik, aftësitë digjitale, aftësitë e udhëheqjes, vetë-reflektimin dhe angazhimin e të rinjve dhe punonjësve rinorë.

Rezultatet e Pritshme:

– Një rrjet i ri ndërkombëtar bashkëpunimi midis të rinjve dhe entiteteve kulturore.

– Të rinj, artistë dhe muzikantë me kompetenca të reja.

–  Një popullsi më e vetëdijshme për rëndësinë sociale dhe kulturore të muzikës.

– Shfaqje më e madhe e artistëve lokalë në një nivel ndërkombëtar.

– Udhëzues propozimesh për politikanët dhe politikëbërësit.

– Studim mbi impaktin e COVID-19 në industrinë e muzikës.

Grupet e Synuara:

  • Të rinjtë
  • Punonnjësit rinorë
  • Organizatat Rinore
  • Palë të interesuara

 Ky projekt mbështetet nga programi Erasmus +, i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *