Implementuar nga: People in Focus

Shkollat e synuara: “Imelda Lambertini”, “Jeronim De Rada”, “Shushicë” në Elbasan dhe “Fuat Babani” në Bilisht

Kohëzgjatja: Mars 2022 – Mars 2023

Objektivat:

– Rritja e kapaciteteve dhe aftësive të nxënësve duke promovuar rolin e tyre në mbrojten e vlerave dhe të drejtave të njeriut

– Inkurajimi i tyre për të marrë pjesë në aktivitete krijuese në promovimin e të drejtave të njeriut dhe për të qenë shembull për bashkëmoshatarët dhe komunitetin e tyre

– Rritja e ndërgjegjësimit për vlerat duke theksuar rëndësinë e secilit person për të kontribuar për një mjedis më të mirë

Rezultatet e Pritshme:

-Forcimi i kapaciteteve të nxënësve dhe informimi për promovimin e vlerave

-Rritja e ndërgjegjësimit të 120 nxënësve në çdo shkollë për të drejtat e njeriut dhe vlerat që duhen përcjellë

-Konceptimi i 2 shfaqjeve teatrale me tematikë të drejatt e njeriut nga nxënësit

-Zhvillimi i Lunch Talks me nxënësit, mësuesit dhe prindërit duke diskutuat mbi problematikat e shkollave mbi të drejtat e njeriut dhe gjetja e zgjidhjeve

-Promovimi i zgjidhjeve për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe krijimi i modeleve që duhen ndjekur në aktivitetin e  Hackathon me pjesëmarrjen e 30 nxënësve për çdo shkollë

Grupet e Synuara:

  • Nxënës
  • Mësues
  • Prindër

Ky projekt mbështetet nga Zyra e Këshillit të Evropës në Tiranë dhe financuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (Sida)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *