NATO@10 Albania

Implementuar nga: People in Focus

Vendi i Zbatimit: Projekt Kombëtar

Objektivi i përgjithshëm:

Rritja e njohurive dhe ndërgjegjësimit mbi vlerat dhe rolin e NATO-s si aleancë paqeruajtëse në të gjithë Shqipërinë me fokus të veçantë, të rinjtë.

 Rezultatet e Pritshme:

Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve për rolin e NATO’s në fushën e sigurisë në 10 vjetorin e pranimit të Shqipërisë në këtë organizatë.

Fuqizimi i të rinjve në zonat urbane dhe rurale mbi rolin dhe vlerat e NATO’s nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve dhe përfshirjes së tyre në aktivitete të ndryshme.

Grupet e Synuara:

Nxënësit e shkollave të mesme në zonat urbane dhe rurale të Shqipërisë

Të rinjtë

Gratë

Publiku i gjërë

Projekti “NATO@10 ALBANIA” mbështetet financiarisht nga Public Diplomacy Division i NATO’s.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *