Implementuar nga: People in Focus

Vendi i Zbatimit: Liqeni i Prushit, Liqeni i Kasharit, Liqeni i Kusit, Liqeni i Fjollёs dhe Liqeni i Bovillёs nё Tiranё

Kohëzgjatja: Dhjetor 2021 – Tetor 2022

Objektivat:

– Fuqizimi i tё rinjve dhe aftёsive advokuese pёr forcimin e rolit tё tyre si qytetarё aktivё nё mbrojtje tё mjedisit.

– Monitorimi i mjediseve natyrore pёr tё matur cilёsinё e infrastrukturёs dhe faciliteteve nё tё mirё tё popullsisё dhe mjedisit.

– Advokim dhe aksione konkrete tё ndёrmarra nё ruajtjen e kёtyre mjediseve dhe zhvillimin e tyre.

Rezultatet e Pritshme:

-Monitorimi dhe analizimi i plotё i situatёs dhe problematikave nё zonat mjedisore tё pёrmendura

-Rritja e kapaciteteve advokuese tek 40 tё rinj nga Tirana nёpёrmjet 2 trajnimeve

-Ndërgjegjësimi i të rinjve dhe komunitetit lokal në mbrojtje të mjedisit duke u angazhuar në mbjellje të fidanëve, nisma pastrami dhe vendosja të tabelave parandaluese në mjediset natyrore

-Pёrmirёsim i faciliteteve tё ofruara pёr qytetarin në mjediset natyrore

Grupet e Synuara:

  • Të rinjtë
  • Komuniteti Lokal
  • Qytetarët
  • Pushteti Vendor

Ky projekt zbatohet nga People in Focus me mbështetjen financiare të LevizAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *