Implementuar nga: People in Focus

Vendi i Zbatimit: Bashkia Shijak

 

Objektivi i përgjithshëm:

Rritja e ndërgjegjësimit të të rinjve në qytetin e Shijakut për rolin e tyre në shoqëri, në proceset e vendimmarrjes, në kuptimin e mekanizmave institucionalë dhe ngritjen e kapaciteteve për të luajtur rol në procesin demokratik si qytetarë aktivë.

 Rezultatet e Pritshme:

Ndërgjegjësimi i të rinjve për rolin e tyre si qytetarë aktivë dhe zhvillimi i aftësive dhe njohurive për të vepruar dhe ndikuar në çështjet publike.

Identifikimi, inkurajimi dhe mbështetja e të rinjve për të fuqizuar potencialin e tyre duke vepruar si model në komunitetin e tyre.

 Grupet e Synuara:

  • Të rinjtë e Bashkisë Shijak
  • Nxënësit e shkollave të mesme në zonat urbane dhe rurale të Bashkisë Shijak

 

Projekti ““Rini Aktive = Shoqëri më e Mirë” mbështetet financiarisht nga European Youth Foundation i Këshillit të Evropës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *