TOOLKIT PËR TRAJNIME MBI GAZETARINË QYTETARE

Në këtë toolkit, ju mund të gjëni 30 metoda të edukimit jo-formal, të cilat punonjësit rinorë mund t’i përdorin për të njohur të rinjtë me parimet bazë të gazetarisë qytetare dhe edukimit mediatik.

Fokusi është në rritjen e aftësive për kërkimin dhe përpunimin e informacionit, zbulimin dhe njohjen e lajmeve të rreme, krijimin e përmbajtjes dhe shpërndarjen e tij përmes mediave sociale dhe atyre tradicionale. Vëmendje e veçantë I kushtohet zhvillimit të aftësive drejtuese dhe komunikimit me audience specifike, si dhe zhvillimit të pozicionimit etik mbi tema dhe çështje të rëndësishme shoqërore.

Shfletoni këtë toolkit dhe fuqizoni targetin grupin tuaj me metodat e paraqitura:

Toolkit për Trajnim mbi Gazetarinë Qytetare JOUR-YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *