Buletini Informativ 1 – “Beyond the Doorstep”

Projekti “Beyond the Doorstep” synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe të punojë për parandalimin e fenomenit Hikikomori në katër vendet e përfshira në projekt (Itali, Bosnje dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Turqi).

Fokusi kryesor është rritja e ndërgjegjësimit të të rinjve, familjeve, organizatave rinore, shkollave dhe institucioneve mbi fenomenin e Hikikomorit, duke përcjellë informacione korrekte mbi fenomenin, shkaqet dhe dinamikën e mundshme.

Shfletoni buletinin informativ mëposhtë për të mësuar më shumë rreth aktiviteteve të zhvilluara deri më tani.

Buletin Informativ 1 – Beyond the Doorstep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *