Përmirësimi i shërbimeve Publike-Has

Organizata “People in Focus” dhe “Shoqata e Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave Golaj” në kuadër të projektit “Përmirësimi i Ofrimit të Shërbimeve Publike në Bashkinë Has, nëpërmjet Angazhimit Qytetar në Monitorim dhe Vlerësim”, organizoi më 21 Dhjetor 2016 aktivitetin me...